top of page

PRIVACY

1. PRIVACY IN EEN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

PRIVACY

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT VERANTWOORDELIJK AGENTSCHAP

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Evershield GmbH
Stegwiesen 2
88477 Schwendi

Telefoon: +49 7347 9293400
E-mail: info@evershield.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN BIJZONDERE GEVALLEN EN TEGEN DIRECTE RECLAME (ART. 21 AVG)

Als de gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (Bezwaar volgens art. 21 lid 2 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om directe reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

RECHT VAN BEROEP BIJ DE RELEVANTE REGELGEVING

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

RECHT OP DATA DRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL resp. TLS-ENCRYPTIE

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

VERSLEUTTE BETALINGSTRANSACTIES OP DEZE WEBSITE

Als er na het afsluiten van een op vergoedingen gebaseerde overeenkomst een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te sturen, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, BLOKKEREN, VERWIJDEREN EN CORRECTIE

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

BEZWAAR TEGEN PROMOTIONELE E-MAILS

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE SITE

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • besturingssysteem gebruikt

  • Verwijzende URL

  • Hostnaam van de toegangscomputer

  • Tijdstip van serververzoek

  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

CONTACT FORMULIER
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

AANVRAGEN PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 Lit. f AVG), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen na te komen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

GEGEVENSVERZENDING BIJ TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST VOOR ONLINE WINKELS, DEALERS EN VERZENDING VAN GOEDEREN
We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD
Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

COOKIES
Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

BORLAB'S KOEKJE
Deze website maakt gebruik van Borlabs Cookie, die een technisch noodzakelijke cookie (borlabs-cookie) instelt om uw cookietoestemming op te slaan. Borlabs Cookie verwerkt geen persoonsgegevens.

De borlabs-cookie slaat de toestemming op die je hebt gegeven toen je de website betrad. Als u deze toestemming wilt intrekken, verwijdert u eenvoudig de cookie in uw browser. Als u de website opnieuw betreedt/herlaadt, wordt u opnieuw om toestemming voor cookies gevraagd.

GOOGLE TAG-BEHEERDER
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tag Manager is een cookievrij domein, het implementeert alleen tags. Dit betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens vastgelegd. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking-tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

4. ANALYTISCHE HULPMIDDELEN EN RECLAME

GOOGLE ANALYTICS
Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht (registratienummer: 368047) met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

reikwijdte van verwerking:
Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

doeleinden van verwerking
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw (pseudoniem) gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Bestelling gegevensverwerking
Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

opslagduur
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van de bewaartermijn hebben bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt.
a. Geef geen toestemming voor het plaatsen van de cookie of
b. Download en installeer de browser-add-on om Google Analytics HIER uit te schakelen.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden afgewezen, kunnen functionaliteiten op deze en andere websites beperkt zijn.

Rechtsgrond en mogelijkheid tot intrekking
voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art.6 Para.1 lit.a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar uw keuze te wijzigen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbescherming vindt u bij Google op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en op https://policies.google.com/? hl=de.

GOOGLE-ADVERTENTIES MET CONVERSIE-TRACKING
Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht (registratienummer: 368047) met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), om te adverteren op websites van derden vestigen de aandacht op onze website.

Als onderdeel van Google Ads maakt deze website gebruik van het bijhouden van conversies, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking maakt ook gebruik van "cookies", die met uw toestemming op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Ze worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

doeleinden van verwerking
Deze conversietracking dient voor analyse/succesmeting, optimalisatie en de economische werking van onze advertenties en website.

opslagduur
De cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren

Rechtsgrond en mogelijkheid tot intrekking
voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar uw keuze te wijzigen.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

FACEBOOK-PIXELS
Op deze website de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd. . , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), wordt gebruikt voor conversiemeting.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

doeleinden van verwerking
Deze conversietracking dient voor analyse/succesmeting, optimalisatie en de economische werking van onze advertenties en website.

Rechtsgrond en mogelijkheid tot intrekking
voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art.6 Para.1 lit.f DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar uw keuze te wijzigen.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. PLUGINS EN HULPMIDDELEN

GOOGLE WEB-LETTERTYPEN
Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

GOOGLE KAARTEN (MET TOESTEMMING)
Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Om de gegevensbescherming op onze website te garanderen, is Google Maps gedeactiveerd wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Een directe verbinding met de Google-servers wordt alleen tot stand gebracht als u Google Maps zelf activeert (toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Hiermee wordt voorkomen dat uw gegevens bij het eerste bezoek aan de site naar Google worden verzonden.

Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Dit wordt dan meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht na activering van Google Maps.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YOUTUBE MET VERBETERDE PRIVACY
Deze website integreert YouTube-video's van youtube.com. YouTube is eigendom van Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art.6 Para.1 lit.f AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. BETAALVERLENERS EN WEDERVERKOPER

PAYPAL
Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert naar PayPal verzonden.

De gegevens die naar PayPal worden verzonden, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. PayPal kan uw gegevens ook aan derden doorgeven als dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens in opdracht van de klant moeten worden verwerkt. Het privacybeleid van PayPal vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor betaling met PayPal en dus voor de uitvoering van het contract.

 

 

bottom of page