top of page

Voorwaarden

Servicevoorwaarden
van Evershield GmbH

 

Griesbadgasse 16,

D-89073 Ulm

Status: 04/11/2022

1)  sluiting van een contract

(1)  Op alle zakelijke relaties tussen ons en de klant, ongeacht het gekozen verkoopkanaal, zijn onze volgende algemene handelsvoorwaarden/verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De versie die geldig is op het moment dat het contract wordt gesloten, is van toepassing.

(2)  Naast voorafgaande schriftelijke individuele overeenkomsten zijn uitsluitend onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien bekend, maken geen deel uit van het contract, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Mondelinge nevenafspraken, informatie of toezeggingen moeten schriftelijk zijn om effectief te zijn.

(3)  Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud en niet bindend totdat het contract is gesloten. Ze vertegenwoordigen een uitnodiging aan de klant om een bindend contractaanbod in te dienen.Afbeeldingen zijn bij benadering. Technische wijzigingen alsmede wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht zijn binnen redelijke grenzen voorbehouden.

(4)  Door een product te bestellen, geeft de klant een bindende verklaring af dat hij het bestelde product wil afnemen. Wij zullen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk aan de klant bevestigen. Deze bevestiging op zich vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling.De ontvangstbevestiging kan gecombineerd worden met de aanvaardingsverklaring

(5)  We zullen het contractaanbod van de klant bij de bestelling controleren en de klant binnen 3 werkdagen informeren of we de bestelling accepteren. De aanvaarding kan ofwel door kennisgeving (orderbevestiging) - ook per e-mail - of door levering van de goederen aan de klant worden verklaard.

(6)  De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht als de dienst niet kan worden geleverd of niet beschikbaar is. Schadeclaims van onze klanten zijn in dit geval uitgesloten.

(7)  In het geval van niet-levering door de leverancier en in het geval van andere leveringsmoeilijkheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, in het bijzonder door overmacht of onvoorziene belemmeringen voor de uitvoering die niet kunnen worden verholpen met redelijke kosten, behouden wij ons het recht voor om ons terug te trekken uit de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor gedrag van de klant dat in strijd is met het contract, in het bijzonder in geval van wanbetaling.

2)  Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1)  Voor de levering gelden de catalogusprijzen op het moment van de bestelling.

(2)  Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en exclusief verzendkosten en eventuele rembourskosten. In het geval van speciale aanbiedingen is de aangeboden prijs beperkt tot de speciale aanbieding. Afhankelijk van de verzendmethode worden de verzendkosten berekend afhankelijk van de grootte, het gewicht en het aantal pakketten.

(3)  Onze facturen zijn onmiddellijk en netto opeisbaar zonder aftrek. Een betaling wordt pas geacht te zijn gedaan wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd om een vertragingsrente van 5% voor consumenten en 8% voor ondernemers in rekening te brengen boven de respectieve basisrente van de ECB volgens de Disconto Transition Act. Wissels of cheques worden slechts aanvaard bij overeenkomst en wegens prestatie en gelden pas als betaling nadat ze gehonoreerd zijn. Korting en incassokosten zijn voor rekening van de klant. Voor de tijdige indiening aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

(4)  Ondernemers hebben alleen recht op retentierechten als hun tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie en dit wettelijk is vastgesteld of door ons is erkend.

(5)  De klant verbindt zich ertoe de koopprijs te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum na ontvangst van de goederen. Na deze termijn is de klant in verzuim met betalen.

3)  Tijd om te bezorgen

(1)  Wij leveren in principe zo snel mogelijk en binnen de mogelijkheden en onder voorbehoud van tijdige levering aan onszelf.

(2)  Een overeengekomen leveringstermijn begint met de niet-tegenstrijdige of bevestigde bestelling.

(3)  De levertijd kan worden verlengd met de tijd totdat u ons alle informatie en documenten heeft verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling.

(4)  Vertragingen in de levering veroorzaakt door wettelijke of officiële bevelen (bijvoorbeeld import- en exportbeperkingen) en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, verlengen de leveringstermijn in overeenstemming met de duur van dergelijke obstakels. In belangrijke gevallen zullen wij u direct informeren over het begin en einde van deze evenementen.

(5)  Indien wij met de levering in gebreke zijn, is onze aansprakelijkheid voor schade bij lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade. Verdere aanspraken op schadevergoeding bestaan alleen als de vertraging te wijten is aan opzet of grove schuld.

4)  Levering, verzending, risico-overdracht

(1)  Deelleveringen door ons zijn toegestaan voor zover dit voor u redelijk is.

(2)  We kunnen naar eigen goeddunken de verzendmethode, de verzendroute en het bedrijf bepalen dat de verzending heeft uitgevoerd, tenzij u uitdrukkelijke instructies geeft.

(3)  Bij aankoop van consumptiegoederen gaat het risico op u over zodra de zending met de leveringsartikelen door de vervoerder aan u wordt overhandigd. Indien de transportverpakking bij overhandiging van de goederen en de daarin aanwezige zaken duidelijke beschadigingen vertonen, dient u dit binnen vijf werkdagen aan ons te melden. Anders kunnen schadeclaims te goeder trouw worden afgewezen.

5)  Teruggave van goodwill / weigering van acceptatie

(1)  Na het verstrijken van de herroepingstermijn van twee weken of in het geval van kopers die geen consument zijn in de zin van Section 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, kunnen goederen alleen worden teruggenomen als kan worden aangetoond dat de verkeerde levering heeft plaatsgevonden. In het geval van ruil-, retour- of kredietverzoeken waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, vindt verwerking pas plaats nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Dit geldt ook in het geval van een door ons geregelde afhaling ter controle van het retourverzoek. De basisvoorwaarde hiervoor is de kwaliteit van de goederen en hun verkoopbare staat. Het verwachte vergoedingsbedrag volgt uit de te behalen verkoopprijs op het moment van ontvangst, verminderd met een annulerings-/verwerkingskosten van 10% van het factuurbedrag.

(2)  Indien een koper die geen consument is in de zin van § 13 BGB de verkochte goederen niet in ontvangst neemt, hebben wij het recht om ofwel aan te dringen op acceptatie ofwel 10% van de aankoopprijs te eisen als forfaitaire vergoeding voor schade en kosten, tenzij de koper erop wijst dat er geen of minder schade is ontstaan. In het geval van uitzonderlijk hoge schade behouden wij ons het recht voor om dit te doen gelden. Voor de duur van het gebrek aan acceptatie van de koper zijn wij gerechtigd de geleverde artikelen voor risico van de koper op te slaan bij een expediteur of een magazijnier. Voor de duur van de vertraging in de aanvaarding moet de koper ons een forfaitair bedrag van 15 EUR per maand betalen voor de gemaakte opslagkosten zonder verder bewijs. De forfaitaire vergoeding wordt verminderd in de mate dat de koper bewijst dat er geen kosten of schade zijn gemaakt. Bij uitzonderlijk hoge opslagkosten behouden wij ons het recht voor deze te doen gelden.

6)  eigendomsvoorbehoud

(1)  In het geval van contracten met consumenten behouden wij ons de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling.

(2)  Bij overeenkomsten met ondernemers behouden wij ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld.

(3)  Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, is de klant verplicht de goederen met zorg te behandelen. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze regelmatig op eigen kosten uit te voeren.

(4)  De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke toegang van derden tot de goederen, bijvoorbeeld in het geval van een beslaglegging (bijvoeging van de beslaglegging), evenals elke beschadiging of vernietiging van de goederen. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een verandering van eigendom van de goederen of een verandering van woonplaats.

(5)  De ondernemer is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij cedeert echter reeds aan ons alle vorderingen ter hoogte van de factuur die hem toekomen door de doorverkoop aan een derde partij. Wij nemen de opdracht aan. Na de overdracht is de ondernemer bevoegd de vordering te incasseren. Wij behouden ons het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk nakomt en in gebreke blijft.

(6)  De behandeling en verwerking van de goederen door de ondernemer vindt altijd plaats in onze naam en voor onze rekening. Vindt verwerking plaats met zaken die niet van ons zijn, dan verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de door ons geleverde zaken aan de andere verwerkte zaken. Hetzelfde geldt als de goederen worden vermengd met andere artikelen die niet van ons zijn.

(7)  Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek van de koper vrij te geven indien hun waarde de te verzekeren vordering met meer dan 20% overschrijdt.

7)  Garantieverklaring

(1)  Wij garanderen voor een periode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum dat de leveringsartikelen vrij zijn van gebreken volgens de huidige stand van de techniek. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, in het bijzonder met betrekking tot de kwestie van de bewijslast dat de goederen al defect waren toen ze werden overgedragen. Aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten. Voor gebruikte goederen is de garantieperiode 12 maanden vanaf de datum van levering.

(2)  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken en schade die het gevolg zijn van ongeschikt of oneigenlijk gebruik, niet-naleving van gebruiksinstructies of onjuiste of onzorgvuldige behandeling, tenzij de koper bewijst dat deze omstandigheden niet de oorzaak van het gemelde gebrek zijn.

(3)  De garantie vervalt als u aan apparaten knoeit en/of apparaten repareert of laat uitvoeren door personen die niet door ons zijn geautoriseerd, mits het opgetreden defect daarop berust.

(4)  Zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de levering schriftelijk te worden gemeld, waarbij tijdige verzending voldoende is om de termijn te halen; anders zijn alle claims voor gebreken uitgesloten. Bij handelstransacties is § 377 HGB met voorrang van toepassing.

(5)  In het geval van een garantie heeft de consument het recht om te kiezen tussen het doen gelden van een recht op herstel van gebreken of levering van goederen zonder gebreken (nalevering). Indien de gekozen soort naprestatie gepaard gaat met onevenredig hoge kosten, wordt de aanspraak beperkt tot de overige soort naprestatie. In het kader van de levering van foutloze goederen wordt de ruil voor producten van hogere kwaliteit met vergelijkbare eigenschappen reeds geaccepteerd, mits dit voor de consument redelijk is  Verdere rechten, in het bijzonder de ontbinding van het koopcontract, kunnen pas worden gedaan nadat een redelijke termijn voor aanvullende prestatie is verstreken of de aanvullende prestatie twee keer is mislukt.

(6)  Indien de koper ondernemer is, hebben wij het recht om naar onze keuze binnen een jaar na de leveringsdatum het gebrek te verhelpen of goederen vrij van gebreken in de zin van Section 439 BGB te leveren. Na een jaar vanaf de leveringsdatum zijn zijn garantieclaims naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van gebreken of een tegoed op dagwaarde. Indien de ondernemer vergoeding van kosten in de zin van § 478 II BGB verlangt, is deze beperkt tot maximaal 2% van de oorspronkelijke waarde van de goederen. Aanspraken die teruggaan op 478 BGB vervallen door de 24-maanden garantie voor ondernemers in de zin van een gelijkwaardige vergoeding volgens 478 IV Zin 1 BGB.

(7)  Er treden geen nieuwe garantie/garantietermijnen in werking als gevolg van een omruiling onder garantie/garantie; § 203 BGB blijft onaangetast.

(8e)  Met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, zijn verdere aanspraken van de koper - om welke rechtsgrond dan ook - uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet direct aan het leveringsartikel is ontstaan; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de koper. De bovenstaande vrijstelling van aansprakelijkheid is niet van toepassing als de schade te wijten is aan opzet, grove nalatigheid of het ontbreken van een gegarandeerde eigendom, schending van essentiële contractuele verplichtingen, wanprestatie, onmogelijkheid en claims op grond van secties 1 en 4 van de productaansprakelijkheidswet .

(9)  De informatie in onze actuele retour- en service-informatie die bij elke levering wordt gevoegd, is ook van toepassing op de verwerking van garantieclaims.

8e)  Ontslag bij verslechtering van vermogen

(1)  We kunnen het contract ontbinden als we kennis krijgen van een staking van betalingen, de opening van een insolventie- of gerechtelijke procedure, de afwijzing van insolventie wegens gebrek aan activa, protesten van facturen of cheques of andere concrete aanwijzingen van een verslechtering van de financiële situatie van de koper situatie.

9)  Gebruik van klantgegevens

(1)  We hebben het recht om alle gegevens met betrekking tot zakelijke relaties met u te verwerken in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming.

10)  Plaats van jurisdictie, gedeeltelijke nietigheid, toepasselijk recht

(1)  Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor consumenten die de overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

(2)  Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, zijn de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien en de plaats van uitvoering onze vestigingsplaats. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

(3)  De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing.

(4)  Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ineffectieve regeling moet worden vervangen door een regeling waarvan het economisch succes zo dicht mogelijk bij dat van de ineffectieve komt.

 

bottom of page