top of page

INTREKKING

1. Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.
Zakelijke klanten zijn uitgesloten van de herroeping.
De klant kan zijn contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstvorm of telefonisch herroepen en - als goederen hem voor de deadline worden overgelaten - door de goederen bovendien terug te sturen. De termijn gaat in na bevestiging of ontvangst van deze instructie in tekstvorm. De tijdige verzending van de herroeping en de goederen is voldoende om de herroepingstermijn te halen.

De herroeping moet worden gestuurd naar:

Evershield GmbH
Stegwiesen 2
88477 Schwendi

Telefoon: +49 7347 9293400
E-mail: info@evershield.de

2. Gevolgen van herroeping

Bij een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten eventuele voordelen worden ingeleverd. Indien de gebruiker/klant de ontvangen dienst en voordelen (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of slechts in een verslechterde toestand kan teruggeven of overhandigen, moet hij/zij een vergoeding voor de waarde betalen. In het geval van diensten kan dit betekenen dat de gebruiker/klant toch contractuele betalingsverplichtingen moet nakomen voor de periode tot de herroeping.

De gebruiker / klant is alleen een vergoeding verschuldigd voor waardevermindering van de goederen indien de verslechtering te wijten is aan een behandeling van de goederen die verder gaat dan het onderzoek naar de eigenschappen en functionaliteit. De gebruiker/klant is slechts een vergoeding voor het gemaakte gebruik verschuldigd indien hij de goederen heeft gebruikt op een wijze die verder gaat dan het onderzoek naar de eigenschappen en functionaliteit. "Eigenschappen en functionaliteit controleren" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk in een winkel.

Goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, moeten uiterlijk veertien dagen na de datum van herroeping aan de exploitant worden geretourneerd. De gebruiker/klant draagt de reguliere kosten van het retourneren.
In het geval van goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, dient de gebruiker/klant na annulering zorg te dragen voor transport. Voor zover eventuele retourkosten voor goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, niet voor verzending door de ondernemer zijn gekwantificeerd, zal de ondernemer ervoor zorgen dat de goederen worden geretourneerd als de gebruiker / klant heeft aangegeven dat deze gereed zijn voor verzending.

Aan verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moet worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de annulering en retournering van de goederen aan de exploitant. De termijn begint voor de gebruiker / klant met de verzending van de herroepingsverklaring en - indien de goederen vóór het einde van de termijn worden geleverd - met de verzending van de goederen, voor de exploitant met hun ontvangst. Uitgesloten van de vergoeding zijn bijkomende kosten die het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker/klant heeft gekozen voor een andere vorm van levering dan de door ons aangeboden standaard levering.

3. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten volgens § 312 d lid 4 nr. 1 BGB als goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant / gebruiker (klantspecificatie) en/of duidelijk zijn afgestemd op zijn persoonlijke behoeften of niet geschikt zijn voor retournering vanwege hun aard. Verder is het herroepingsrecht uitgesloten voor zover het downloadproducten betreft, de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling is verwijderd, de levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd, alsmede kranten , tijdschriften of tijdschriften (behalve abonnementscontracten).

 

 

bottom of page